Informuję, że w dniu 15 lutego 2016 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Szczegółowe sprawozdanie Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej z działalności za rok 2015
  2. Dyskusja nad wysokością cen i stawek taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  3. Dyskusja na temat funkcjonowania oświaty
  4. Przedstawienie informacji na temat planowanej inwestycji polegającej na termomodernizacji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Chynowie i PG w Chynowie
  5. Przygotowanie XIII sesji Rady Gminy
  6. Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji
  7. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący komisji
Krzysztof Wojda