Urząd Gminy w Chynowie ogłasza do publicznej wiadomości zatwierdzone przez Radę Gminy Chynów Uchwałą NR XIII/85/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków stosowanych przez Urząd Gminy w Chynowie, taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które będą obowiązywały od 1 kwietnia 2016 r.


Wyszczególnienie Opłaty za wodę Opłaty za ścieki
Cena za 1 m3 wzł. Opłata stała abonamentowa zł./miesiąc Cena za 1 m3 w zł.
Gospodarstwa domowe 3,05 3,00 3,47
Przedsiębiorstwa, handel, usługi 5,81 6,00 6,36
Obiekty użyteczności publicznej 3,22 6,00 4,16
Ścieki dowożone (utylizacja) - - 15,00

Do podanych powyżej stawek należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.