Informuję, iż w dniu 30 maja 2016 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury odbędzie się XV sesja Rady Gminy Chynów.

Proponowany porządek obrad:

 1. otwarcie XV sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 3. informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków
 5. informacja o sprawach bieżących gminy
 6. zajęcie stanowiska w sprawie przebiegu linii energetycznej 400 kV
 7. rozpatrzenie pism do Rady Gminy
 8. dyskusja i podjęcie uchwał w przedmiocie:
  • zmiany uchwały nr XIV/93/2016 Rady Gminy Chynów z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerami 67/6 i 67/8, położonej w obrębie Wola Chynowska, stanowiącej własność Gminy Chynów;
  • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem19/2, położonej w obrębie Jakubowizna;
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miejscowości Ostrowiec;
  • udzielenia pomocy finansowej Gminie Prażmów;
  • zmian w uchwale budżetowej na rok 2016;
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2023
 9. sprawozdanie Kierownika Posterunku Policji w Chynowie z działalności policji za rok 2015 na terenie Gminy Chynów
 10. zapytania i wolne wnioski
 11. zakończenie XV sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Mróz