Informuję, iż w dniu 26 lipca 2016 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Chynów.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XVII sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 3. Informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków
 5. Informacja o sprawach bieżących gminy
 6. Rozpatrzenie pism do Rady Gminy
 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  • Przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Strategia Rozwoju Gminy Chynów na lata 2016-2024”
  • W sprawie upoważnienia do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sułkowicach wraz z zagospodarowaniem komunalnych osadów ściekowych”
  • Zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chynów.
  • Zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
 8. Informacja o możliwości uzyskania dofinansowania na montaż odnawialnych źródeł energii i instalacji fotowoltaicznych produkujących prąd z energii słonecznej w indywidualnych gospodarstwach domowych.
 9. Zapytania i wolne wnioski
 10. Zakończenie XVII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady
Stanisław Mróz