Informuję, że w dniu 12 lipca 2016 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przedstawienie możliwości pozyskania dotacji na odnawialne źródła energii w indywidualnych gospodarstwach domowych oraz inne inwestycje.
  2. Omówienie bieżącej sytuacji dotyczącej planowanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne budowy linii 400 kV przez teren gminy Chynów.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Chynów na lata 2016 – 2024.
  4. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia studium wykonalności inwestycji pod nazwą: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sułkowicach wraz z zagospodarowaniem komunalnych osadów ściekowych”.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chynów.
  6. Ustalenie terminu XVII sesji Rady Gminy.
  7. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący komisji
Krzysztof Wojda