Informuję, iż w dniu 28 marca 2023 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury odbędzie się XLVI sesja Rady Gminy Chynów.

Proponowany porządek obrad:

 1. otwarcie XLVI sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 3. informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków, informacja o sprawach bieżących gminy
 5. rozpatrzenie pism do Rady Gminy
 6. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób wskazanych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 7. podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chynów dla fragmentów miejscowości Sułkowice, Nowe Grobice - Obszar IIa
 8. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/264/2022 Rady Gminy Chynów z dnia 12 sierpnia 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chynów dla fragmentu miejscowości Grobice obejmującego działki nr 142/9, 142/10
 9. podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego
 10. podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2029
 11. podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023
 12. zapytania i wolne wnioski
 13. zakończenie XLVI sesji Rady Gminy.

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Mróz