W dniu dzisiejszym odbyła się XLVI sesja Rady Gminy Chynów, na której radni jednogłośnie podjęli Uchwałę Nr XLVI/329/2023 w sprawie wyrażenia kategorycznego sprzeciwu wobec przebiegu wszystkich przedstawionych wariantów projektowanej linii kolejowej nr 88 " Węzeł CPK - Grójec - Warka".

Rada Gminy Chynów wyraziła stanowczy sprzeciw wobec wszystkich przedstawionych wariantów przebiegu trasy Kolei Dużych Prędkości.

Przedstawione korytarze kolejowe naruszają i rujnują teren gminy, jak i powiatu grójeckiego, którego jesteśmy częścią. Konieczne będą liczne wyburzenia domów, obiektów użyteczności publicznej oraz przesiedlenia mieszkańców.

Rada Gminy stoi na stanowisku, że Jednostka Samorządu Terytorialnego wraz z jej mieszkańcami powinny mieć możliwość współdecydowania o sprawach bezpośrednio ich dotyczących w szczególności poprzez wyrażanie swoich opinii i wniosków w sprawach tak istotnych oraz wrażliwych społecznie, jak wyżej wskazana inwestycja. Jednocześnie podkreśla, że prace projektowe prowadzone w tej sprawie budzą obawy i zdecydowany sprzeciw mieszkańców Gminy Chynów wobec możliwości pozbawienia prawa własności nieruchomości i prawa do rekompensaty za ich wywłaszczenie.

Stanowisko Rady Gminy Chynów jest przejawem troski o interes i rozwój naszej Gminy, a także obawy o losy i sprawy naszych mieszkańców, którzy już czują się zagrożeni projektowaną linią kolejową nr 88.

Aktualnie m.in. radni i sołtysi Gminy Chynów zbierają podpisy od osób, które kategorycznie sprzeciwiają się budowie nowej linii kolejowej nr 88 i dopuszczeniu do realizacji przedstawionych wariantów, z uwagi na ich niszczycielski charakter.

Uchwała Nr XLVI/329/2023 została przekazana przez Przewodniczącego Rady Gminy do Sejmu, Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnika Rządu ds. CPK, Zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o.

Samorząd Chynowa oczekuje wnikliwej analizy treści przesłanej uchwały i wzięcia pod uwagę zawartego w niej stanowiska, gdyż dobro lokalnej społeczności jest dla niej celem nadrzędnym.