W ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chynów w roku 2023” istnieje możliwość dofinansowania w wysokości 50% kosztów zabiegu kastracji lub sterylizacji właścicielskich zwierząt domowych (pies i kot).
Warunkiem otrzymania dofinansowania jest:

- właściciel zwierzęcia musi złożyć do tut. Urzędu wniosek o skierowanie na zabieg

- właściciel zwierzęcia jak i zwierzę musi zamieszkiwać na terenie Gminy Chynów

- w przypadku psów poświadczenie o szczepieniu na wściekliznę oraz oznakowanie mikroczipem i zarejestrowanie w ogólnopolskiej bazie danych

- zwierzę na zabieg będzie dostarczone do Przychodni Weterynaryjnej w Chynowie lub do Gabinetu Weterynaryjnego „Bonifacy” w Chynowie z którymi gmina ma podpisaną umowę

- właściciel zwierzęcia może w ciągu roku wykonać 1 zabieg kastracji lub sterylizacji.

Dofinansowanie zabiegów kastracji/sterylizacji prowadzone będzie do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.

Bliższych informacji oraz wniosek można uzyskać w Urzędzie Gminy Chynów, Bud. A
pok. nr 4, tel. 48 6615752