Informuję, iż w dniu 24 kwietnia 2023 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury odbędzie się XLVII sesja Rady Gminy Chynów.

Proponowany porządek obrad:

 1. otwarcie XLVII sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 3. informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków, informacja o sprawach bieżących gminy
 5. rozpatrzenie pism do Rady Gminy
 6. podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chynów obejmującego fragment miejscowości Sułkowice - Obszar II
 7. podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chynów, dla terenów położonych w miejscowościach Chynów i Drwalew
 8. podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Drwalew, Chynów, Wola Chynowska, Gmina Chynów etap I
 9. podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
 10. podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2031
 11. podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023
 12. zapytania i wolne wnioski
 13. zakończenie XLVII sesji Rady Gminy

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Mróz