Informuję, iż w dniu 18 kwietnia 2023 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Omówienie projektu dokumentu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Chynów na lata 2023 -2026 z perspektywą do roku 2030”.
  2. Zapoznanie z projektami uchwał dotyczącymi miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chynów.
  3. Dyskusja nad możliwościami pokrycia deficytu gminy – emisja obligacji lub zaciągnięcie kredytu.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący komisji
Łukasz Grochal