Informuję, iż w dniu 01 czerwca 2023 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury odbędzie się XLVIII sesja Rady Gminy Chynów.

Proponowany porządek obrad:

 1. otwarcie XLVIIII sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 3. informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków, informacja o sprawach bieżących gminy
 5. rozpatrzenie pism do Rady Gminy
 6. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chynów, dla terenów położonych w miejscowościach Adamów Drwalewski, Chynów, Drwalew, Edwardów, Grabina, Grobice, Milanów, Nowe Grobice, Pieczyska, Rososz, Sułkowice, Węszelówka, Widok i Wola Pieczyska
 7. podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chynów dla fragmentu miejscowości Drwalew obejmującego działkę nr 724
 8. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Chynów na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030
 9. podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników
 10. podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022
 11. podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2029
 12. podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023
 13. zapytania i wolne wnioski
 14. zakończenie XLVIII sesji Rady Gminy.

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Mróz