Podczas XLIX sesji Rady Gminy Chynów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2023 r. wójt przedstawił obszerny raport o stanie gminy, który stanowi podsumowanie rocznej działalności włodarza, ze szczególnym uwzględnieniem najważniejszych działań i inwestycji.

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XLIX/345/2023 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chynów wotum zaufania.

Następnie wójt przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chynów za rok 2022, sprawozdanie finansowe i informację o stanie mienia komunalnego. Po wysłuchaniu wystąpienia wójta Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XLIX/346/2023 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania wójta z wykonania budżetu za 2022 rok i sprawozdania finansowego.

Przed głosowaniem nad udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Chynów, radni zostali zapoznani ze stanowiskiem komisji Rewizyjnej, obejmującym pozytywną opinię komisji  o wykonaniu budżetu Gminy Chynów za rok 2022 oraz wnioskiem komisji o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Chynów z tego tytułu, jak też z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Oddział w Płocku o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 r. oraz wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chynów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chynów za 2022 rok.

Pozytywne opinie powyższych dokumentów potwierdziły, że środki finansowe zostały wydane właściwie, a wójt w sposób nie budzący wątpliwości gospodarował publicznymi pieniędzmi.

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XLIX/347/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chynów z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

Przyjęte przez  radnych uchwały zakończono brawami, które były podziękowaniem zarówno dla wójta, skarbnika, radnych jak i pracowników gminy za trud pracy włożony w realizację zadań.

Udzielenie wójtowi absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego. Jednogłośne głosowanie radnych „za” wotum zaufania i absolutorium to wyraz uznania i poparcia dla włodarza naszej gminy.

Wójt Gminy Tadeusz Zakrzewski dziękując za okazane zaufanie podkreślił, że realizacja wszystkich zadań i osiągnięcie zamierzonych celów to zasługa bardzo dobrej współpracy z Radą Gminy Chynów, rzetelnej pracy pracowników urzędu oraz osób pracujących w jednostkach podległych gminie. Na uwagę zasługuje również efektywna współpraca z Powiatem Grójeckim oraz innymi instytucjami.

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Mróz składając Wójtowi Gminy Chynów gratulacje z okazji uzyskania absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2022 powiedział, m.in., iż Rada Gminy doskonale zdaje sobie sprawę, że praca nad budżetem i jego realizacja to praca wielu osób, ale główna odpowiedzialność spoczywa zawsze na włodarzu gminy.

Sprawując ten urząd Pan Tadeusz Zakrzewski udowodnił, że jest niezwykle skutecznym samorządowcem, potrafiącym realizować innowacyjne pomysły, podejmując śmiałe decyzje. Jego owocna praca przyczynia się do rozwoju naszej gminy. To wójt skutecznie zabiega o unijne dofinansowania i realizację inwestycji, o które wnioskują mieszkańcy. W imieniu wszystkich radnych Przewodniczący Rady Gminy podziękował Wójtowi Gminy Chynów za aktywną, twórczą i merytoryczną współpracę.

Wójtowi naszej gminy serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej aktywnej działalności wytrwałości w pełnieniu samorządowej misji pełnej realizacji zobowiązań i oczekiwań mieszkańców Gminy Chynów. Niech kolejne lata będą wypełnione sukcesami, społeczną akceptacją, staną się źródłem satysfakcji i motywacji do dalszej pracy.