Informuję, iż w dniu 30 czerwca 2023 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury odbędzie się XLIX sesja Rady Gminy Chynów.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XLIX sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków, informacja o sprawach bieżących gminy.
 5. Rozpatrzenie pism do Rady Gminy.
 6. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Chynów za rok 2022.
 7. Debata nad raportem o stanie gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chynów wotum zaufania.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chynów za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym:
  1. Wystąpienie Wójta w sprawie:
   • a) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chynów za 2022 rok;
   • b) sprawozdania finansowego;
   • c) informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Chynów;
  2. Przedstawienie opinii RIO w Warszawie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Chynów za rok 2022;
  3. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chynów o wykonaniu budżetu Gminy Chynów za 2022 r.;
  4. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Chynów;
  5. Odczytanie opinii Składu Orzekającego RIO w Warszawie o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chynów;
  6. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2022 r. i sprawozdania finansowego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chynów z tytułu wykonania budżetu za 2022 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/277/2022 Rady Gminy Chynów z dnia 29 września 2022 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chynów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 176/25, położonej w obrębie 0048 Sułkowice, stanowiącej własność Gminy Chynów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Chynowie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Chynów.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2031.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
 18. Zapytania i wolne wnioski.
 19. Zakończenie XLIX sesji Rady Gminy.

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Przewodniczący Rady
Stanisław Mróz