Szanowni Państwo!

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do zgłaszania kandydatur
i propozycji w ramach wyboru patrona oraz upamiętnienia wydarzenia roku 2024
na Mazowszu.

Do składania wniosków zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także instytucje kultury m.in. muzea, teatry, biblioteki, ośrodki kultury oraz uczelnie wyższe działające na terenie Mazowsza.

Spośród zgłoszonych propozycji spełniających wymogi formalne, Sejmik Województwa Mazowieckiego dokona wyboru patrona, patrona zbiorowego lub wydarzenia w celu ustanowienia roku 2024 na Mazowszu jego imieniem lub nazwą.

Wyróżnienie i uhonorowanie wybranej postaci i wydarzenia odbywa się poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych ukazujących dorobek postaci wybranej na patrona roku lub szczególny charakter upamiętnionego wydarzenia,
a także związane z tym miejsca na terenie Mazowsza.

Wnioski należy składać przy wykorzystaniu załączonych wzorów formularzy w terminie od 1 czerwca do 31 lipca 2023 roku z odpowiednim dopiskiem/tytułem: „Patron roku 2024 na Mazowszu”.

Dokumenty można składać:

- osobiście w punktach kancelaryjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 i ul. Skoczylasa 4, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00;

- elektronicznie za pośrednictwem platformy EPUAP albo pocztą elektroniczną na adres dkpit@mazovia.pl z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego;

- za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933, 2042) na adres Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (za datę złożenia wniosku uznaje się datę nadania
w placówce operatora pocztowego).