O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY CHYNÓW

O PRZETARGU

Wójt Gminy Chynów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chynów

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 176/25 o powierzchni 0,1402 ha, położona w obrębie 0048 Sułkowice, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/00077148/3.

Opis nieruchomości:działka zlokalizowana jest na terenie niezabudowanym. Działka posiada dostęp do sieci wodociągowej, gazowej, kanalizacyjnej oraz energetycznej, wjazd na działkę jest bezpośrednio z dwóch dróg gminnej o nawierzchni bitumicznej i powiatowej o nawierzchni bitumicznej. Działka jest w kształcie przybliżonym do prostokąta. Grunt jest zagospodarowany w północnej części znajduje się parking a pozostała porośnięta jest trawą.

Przeznaczenie w planie: działka położona jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Chynów obejmującym fragment miejscowości Sułkowice - Obszar II zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chynów Nr XLVII/333/2023 z dnia 24 kwietnia 2023r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2023r. poz. 5229) działka oznaczona numerem 176/25 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 1MW jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Forma zbycia: sprzedaż w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 387 500,00 zł +23% VAT (słownie złotych: trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset 00/100 plus dwadzieścia trzy procent VAT).

Wadium wnoszone w pieniądzu wynosi: 30 000,00 zł. (słownie złotych: trzydzieści tysięcy).

Pierwszy przetarg ustny ograniczony odbędzie się w dniu 08.09.2023r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Chynowie (Budynek „A”, pokój numer 5).

Uwaga! do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgonie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Chynów, nie jest obciążona i nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

Warunki przetargu:

1. Wadium należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 04.09.2023r. włącznie, przelewem bankowym lub gotówką na konto Urzędu Gminy Chynów Nr 39 9121 0009 0000 0808 2000 0020 Bank Spółdzielczy Chynów.

Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy Chynów w określonym w ogłoszeniu terminie, ponieważ za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Chynów. Na dowodzie wpłaty wadium należy podać numer działki.

2. Uczestnicy przetargu do dnia 04.09.2023r. muszą wpłacić wadium oraz złożyć niżej wymienione dokumenty:

- dowód wniesienia wadium,

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i akceptacji stanu nieruchomości,

- w przypadku wystąpienia osób fizycznych, pozostających w związku małżeńskim należy złożyć pisemne pełnomocnictwo współmałżonka na nabycie nieruchomości wraz z oświadczeniem czy nieruchomość jest nabywana do majątku wspólnego czy osobistego.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowód tożsamości.

3. Minimalne postąpienie ponad cenę wywoławczą nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4.Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym osobom wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

5.Ustalona cena nabycia nie podlega rozłożeniu na raty.

6. Cena sprzedaży nieruchomości jest płatna jednorazowo i podlega zapłacie z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Urzędu Gminy w Chynowie najpóźniej przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność.

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

8. Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów, o czym niezwłocznie podaje się informację (wraz z przyczyną) do publicznej wiadomości.

9.Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub unieważnieniu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania bądź unieważnienia przetargu.

10.Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży przez organizatora, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

11.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, można odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy

w Chynowie, budynek A, pokój nr 105 lub telefonicznie (48) 661- 57- 38.

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Chynowie od dnia 07.08.2023 do dnia 08.09.2023 i zamieszczone na stronie internetowej www.bip.chynow.pl oraz www.chynow.pl.

Chynów, dnia 07.08.2023r.

WÓJT GMINY

(-)Tadeusz Zakrzewski