O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY CHYNÓW

O PRZETARGU

Wójt Gminy Chynów ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony dla właścicieli sąsiednich nieruchomości na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chynów

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 1058 o powierzchni 0,0215 ha, położona w obrębie 0008 Chynów, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/00039348/7.

Opis nieruchomości: działka zlokalizowana jest na terenie niezabudowanym bez dostępu do drogi publicznej. Działka jest położona na terenie płaskim w kształcie prostokąta . Grunt nie jest zagospodarowany porośnięty trawą.

Przeznaczenie w planie: działka położona jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego obejmującym obszar części wsi Drwalew, Chynów, Wola Chynowska, gmina Chynów etap I zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chynów Nr VII/41/2019 z dnia 16 kwietnia 2019r. ( Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2019r. poz 5429) działka oznaczona numerem 1058 znajduje się w części na terenie oznaczonym symbolem 1P przeznaczonym pod tereny wytwórczości, przemysłu, składów i usług, w tym usług komunikacyjnych oraz w części na terenie oznaczonym symbolem 12WS przeznaczonym pod tereny wód powierzchniowych śródlądowych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 22 300,00 zł + 23% VAT(słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące trzysta plus dwadzieścia trzy procent VAT).

Wadium wnoszone w pieniądzu wynosi: 2 000zł. (słownie złotych: dwa tysiące ).

Pierwszy przetarg ustny ograniczony odbędzie w dniu 11 września 2023 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Chynowie.

Uwaga! do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgonie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Chynów, nie jest obciążona i nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

Warunki przetargu:

1. Wadium należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 08.09.2023r. włącznie, przelewem bankowym lub gotówką na konto Urzędu Gminy Chynów Nr 39 9121 0009 0000 0808 2000 0020 Bank Spółdzielczy Chynów.

Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy Chynów w określonym w ogłoszeniu terminie, ponieważ za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Chynów. Na dowodzie wpłaty wadium należy podać numer działki.

2.W przypadku wystąpienia współwłasności nieruchomości przyległych, do przetargu muszą przystąpić wszyscy współwłaściciele, jeżeli wpłacą wadium do dnia 8 września 2023 r. i złożą niżej wymienione dokumenty:

- dowód wniesienia wadium,

- tytuł własności na nieruchomość sąsiednią,

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i akceptacji stanu nieruchomości,

- w przypadku osób fizycznych, pozostających w związku małżeńskim pisemne pełnomocnictwo współmałżonka na nabycie nieruchomości wraz z oświadczeniem czy nieruchomość jest nabywana do majątku wspólnego czy osobistego.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowód tożsamości.

3.Minimalne postąpienie ponad cenę wywoławczą nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4.Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym osobom wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

5. Ustalona cena nabycia nie podlega rozłożeniu na raty.

6.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników.

7.Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów, o czym niezwłocznie podaje się informację (wraz z przyczyną) do publicznej wiadomości.

8.Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub unieważnieniu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania bądź unieważnienia przetargu.

9.Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży przez organizatora, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

10.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, można odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zbycie działki na rzecz właścicieli działki przyległej niewątpliwie poprawi warunki zagospodarowania tejże działki, gdyż stworzona zostanie nieruchomość o powiększonym areale, co da możliwość różnorodnego zagospodarowania.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Chynowie, budynek A, pokój nr 105 lub telefonicznie (48) 661- 57- 38.

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminyw Chynowie od dnia 7 sierpnia 2023r.do dnia 11 września 2023 r. i zamieszczone na stronie internetowej www.bip.chynow.pl oraz www.chynow.pl.


Chynów, dnia 07.08.2023r.


WÓJT GMINY

(-)Tadeusz Zakrzewski