Informuję, iż w dniu 5 października 2023 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury odbędzie się LII sesja Rady Gminy Chynów.

Proponowany porządek obrad:

 1. otwarcie LII sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 3. informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków, informacja o sprawach bieżących gminy
 5. rozpatrzenie pism do Rady Gminy
 6. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chynów, dla terenów położonych w miejscowościach Chynów i Drwalew
 7. podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chynów obejmującego fragmenty miejscowości Sułkowice - Obszar I
 8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pieczyskach na prace remontowo-konserwatorskie kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pieczyskach, gm. Chynów
 9. podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2031
 10. podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023
 11. zapytania i wolne wnioski
 12. zakończenie LII sesji Rady Gminy.

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Mróz