Informuję, iż w dniu 26 października 2023 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury odbędzie się LIII sesja Rady Gminy Chynów.

Proponowany porządek obrad:

  1. otwarcie LIII sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
  2. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
  3. informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
  4. sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków, informacja o sprawach bieżących gminy
  5. rozpatrzenie pism do Rady Gminy
  6. podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chynów dla fragmentu miejscowości Drwalew obejmującego działkę nr 724
  7. podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2031
  8. podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023
  9. zapytania i wolne wnioski
  10. zakończenie LIII sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Mróz

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.