Informuję, iż w dniu 30 listopada 2023 r. o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury odbędzie się LIV sesja Rady Gminy Chynów.

Proponowany porządek obrad:

 1. otwarcie LIV sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 3. informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków, informacja o sprawach bieżących gminy
 5. rozpatrzenie pism do Rady Gminy
 6. zajęcie stanowiska w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Chynów
  • a) pozostawienie stawek podatku od środków transportowych na poziomie roku 2023
 7. zajęcie stanowiska w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Chynów
  • a) pozostawienie stawek podatku od nieruchomości na poziomie roku 2023
 8. podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Chynów
 9. podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Chynów
 10. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 592 położonej w obrębie 0009 Drwalew
 11. podjęcie uchwały w sprawie: Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok
 12. podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2031
 13. podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023
 14. informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Chynów w roku szkolnym 2022/2023
 15. zapytania i wolne wnioski
 16. zakończenie LIV sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Mróz

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.