W dniu 10 listopada 2023 r. odbył się odbiór końcowy zadania p.n. „Budowa miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej w Sułkowicach”, w którym uczestniczył: Wójt Gminy Tadeusz Zakrzewski, Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Mróz, Radny Gminy Piotr Bernaciak, Dyrektor PSP w Sułkowicach Agnieszka Gregorek, przedstawiciele Wykonawcy Safeplay Paweł Niewczas oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego.

W ramach projektu wykonano plac manewrowy dla rowerzystów wraz z rondem, przejazdem kolejowym, ulicznymi zebrami i różnego typu skrzyżowaniami. Nieodłącznym elementem są znaki drogowe oraz sygnalizacja świetlna.

Obiekt umożliwi dzieciom poznanie zasad ruchu drogowego w praktyce, w tym przede wszystkim przepisów dotyczących rowerzystów. W przyszłości może być wykorzystywany także do działań o charakterze profilaktycznym.

Całkowita wartość przedsięwzięcia to 516 900,00 zł, z czego 439 613,83 zł pochodzi z dofinansowania w ramach Osi priorytetowej III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimedialnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.