Informuję, iż w dniu 28 grudnia 2023 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury odbędzie się LV sesja Rady Gminy Chynów.

Proponowany porządek obrad:

 1. otwarcie LV sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 3. informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków, informacja o sprawach bieżących gminy
 5. rozpatrzenie pism do Rady Gminy
 6. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników, kandydatów na strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Chynów
 7. podjęcie uchwały sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Chynów na lata 2023-2030 (z perspektywą do 2035)"
 8. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Chynowie przy ul. Cichej, na terenie działki ewid. nr 1197/1 obręb 0008 Chynów
 9. podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2023 - 2031
 10. podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023
 11. podjęcie uchwały w sprawie WPF na lata 2024 - 2031
 12. podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok
 13. informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Chynów w roku szkolnym 2022/2023
 14. zapytania i wolne wnioski
 15. zakończenie LV sesji Rady Gminy

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Mróz