Informuję, iż w dniu 25 stycznia 2024 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury odbędzie się LVI sesja Rady Gminy Chynów.

Proponowany porządek obrad:

  1. otwarcie LVI sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
  2. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
  3. informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
  4. sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków, informacja o sprawach bieżących gminy
  5. rozpatrzenie pism do Rady Gminy
  6. podjęcie uchwały sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Chynów na lata 2023-2030 (z perspektywą do 2035)"
  7. podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Drwalew, Chynów, Wola Chynowska, gmina Chynów etap I
  8. podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Chynów na lata 2023 -2027
  9. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chynowie
  10. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Chynów na 2024 rok
  11. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024
  12. podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania przy realizacji Mazowieckich Strukturalnych Inwestycji Terytorialnych na terenie Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego
  13. podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2024 - 2031
  14. podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024
  15. sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy za rok 2023
  16. zapytania i wolne wnioski
  17. zakończenie LVI sesji Rady Gminy

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Mróz