W minionym roku prowadzono inwestycje na terenie naszej gminy za ponad 40 milionów złotych z czego ponad 26 milionów stanowiły dotacje ze środków unijnych i krajowych.

Udało się zrealizować wiele ważnych i potrzebnych dla naszej gminy zadań, które służą naszym mieszkańcom.
W 2023r. wykonaliśmy 17,2km dróg i 3,5km chodników.


Drogi z dofinansowaniem
Gmina Chynów uzyskała dofinasowanie w ramach programu Polski Ład na realizację poniższych zadań:  
 • Przebudowa dróg i budowa chodników w miejscowości Drwalew, w której funkcjonował zlikwidowany PGR. Przewidywana wartość inwestycji 2.040.850,00 zł, kwota dofinasowania - 2.000.000,00 zł. 

 • Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remonty dróg na terenie Gminy Chynów, wykonanie remontów dróg w miejscowościach Budziszyn, Wygodne, Nowe Grobice. Przewidywana wartość inwestycji 2.105.263,00 zł, kwota dofinasowania 1.999.999,00 zł., udział własny 105.264,00 zł.

 • Rozpoczęto remont drogi w Nowe Grobice, Grobice i Grabina. W dniu 06.12.2023 podpisano umowę  na realizacje zadania pn. ,, Remont drogi gminnej nr 160314W w miejscowościach Nowe Grobice, Grobice i Grabina w gminie Chynów’’. Koszt całkowity realizowanej inwestycji: 2 456 291,69 zł W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznane zostały środki w wysokości 1 955 293,66 zł


 • Uzyskano dotację na remont drogi gminnej Nr 160324W w miejscowości Lasopole Gmina Chynów. Ogólna wartość projektu: 674 486,88 zł w tym: współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 539 589,50, wkład własny Gminy Chynów 134 897,38 zł.

 • Zakończono przebudowę drogi w miejscowości Budziszynek na odcinku o długości 1100 mb. Koszt całkowity zrealizowanej inwestycji: 1 142 001,03 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 350 000 zł.

 • Bezpieczne Przejście na terenie Gminy Chynów. Rozpoczęto realizacje zadania pn. ,, Przebudowa drogi gminnej ul. Głównej w miejscowości Chynów, ze względu ma przebudowę chodników i budowę bezpiecznego przejścia dla pieszych’’ Koszt całkowity zrealizowanej inwestycji: 130 085,78 zł W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznane zostały środki w wysokości 104 068,62 zł

Drogi powiatowe
Wykonano inwestycje na drogach powiatowych:

 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 1668W Chynów-Nowa Wieś, na odcinku Bronisławów – Zawady – koszt całkowity realizacji zadnia  1474 656,11 zł w tym: Powiat Grójecki 487 328,00 zł, Gmina Jasieniec 333 435,11 zł, Gmina Chynów 153 892,94 zł,  Środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego 500 00,00 zł.

 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 1668W Chynów-Nowa Wieś, przez msc. Budziszyn – koszt całkowity realizacji zadnia  391 000,00 zł w tym: Powiat Grójecki 195 500,00 zł, Gmina Chynów 195 500,00 zł.

 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 1676W Chynów - Rososzka, przez msc. Adamów Rososki – koszt całkowity realizacji zadnia  618 000,00 zł w tym: Powiat Grójecki 309 000,00 zł, Gmina Chynów 309 000,00 zł.

 • Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę/remont ciągów drogowych w Powiecie Grójeckim – koszt całkowity realizacji zadnia  1 228 435,79 zł w tym: Powiat Grójecki 162 556,06 zł, Gmina Chynów 162 556,06 zł., środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 903 323,68 zł.

 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 1675W Wola Chynowska - Podgórzyce, na odcinku ul . Mostowej – koszt całkowity realizacji zadnia  533 073,49 zł w tym: Powiat Grójecki 266 536,75 zł, Gmina Chynów 266 536,75 zł. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1651W Chynów - Pieczyska Odcinek o długości 600,00 mb


Realizowane inwestycje na drogach gminnych ze środków własnych:

 • Zakończono przebudowę drogi w miejscowości Żyrów gm. Chynów oraz w miejscowości Mięsy gmina Grójec. Inwestycja zrealizowana na mocy porozumienia pomiędzy Gminą Chynów i Miasta Grójec, całkowity koszt realizacji zadania wynosi 330 565,92 zł 
 • Wykonanie przebudowa drogi gminnej 160301W (Mięsy) - gr. gminy - Żyrów na odcinku 995 m w granicach istniejącego pasa drogowego. Koszt całkowity zrealizowanej inwestycji: 956 761,49 zł.
 • Wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Machcin - na odcinku 740 m. Koszt całkowity zrealizowanej inwestycji: 297 052,08 zł.
 • Wykonanie drogi gminnej ul. Parkowej w Drwalewie- na odcinku 300 m. Koszt całkowity zrealizowanej inwestycji: 158 492,51 zł
 • Wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Pawłówka- na odcinku 995 m. Koszt całkowity zrealizowanej inwestycji: 340 892,16 zł.
 • Wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Janów - na odcinku 1100 m. Koszt całkowity zrealizowanej inwestycji: 526 315,03 zł.
 • Wykonano remont drogi w miejscowości Dąbrowa Duża – na odcinku 600 m. Koszt całkowity zrealizowanej inwestycji: 463 872,80 zł.
 • Wykonano remont drogi gminnej ul. Szkolnej w Chynowie – na odcinku 220 m. Koszt całkowity zrealizowanej inwestycji: 122 865,91 zł.
 • Wykonano przebudowa drogi gminnej w miejscowości Widok – na odcinku 630 m. Koszt całkowity zrealizowanej inwestycji: 486596,76 zł.
 • Przebudowa pasa drogowego w miejscowości Chynów. Koszt całkowity zrealizowanej inwestycji: 159 887,70 zł
 • Wykonanie podbudowy z destruktu wraz z poboczami w miejscowości Hipolitów – na odcinku 400 m.  Koszt całkowity zrealizowanej inwestycji: 65 632,80 zł

Drogi i Chodniki z Kostki

 • Rozpoczęto budowę drogi z kostki brukowej w Porozumieniu z Gminą Prażmów w miejscowości Sułkowice ul. Południowa na odcinku 600 m.  
 • Wykonanie chodnika z kostki brukowej w miejscowości Sułkowice ul. Kwiatowa, Słoneczna na odcinku 320 m. - 103 380,38 zł.
 • Wykonanie drogi z kostki brukowej w Drwalewie ul. Kwiatowa 158m x 4m – 116 436,42 zł.
 • Wykonanie chodnika z kostki brukowej w miejscowości Chynów ul. Szkolna – 79 031,22 zł.
 • Wykonanie drogi z kostki brukowej w Chynowie ul. Polna na odcinku 183 m i szer. 3,5 m – 101 793,48 zł.
 • Wykonanie drogi z kostki brukowej w miejscowości Węszelówka na odcinku 262,50 m i szer. 3,5 m – 119 453,23 zł.

Gospodarka wodno-ściekowa
 • Zakończony został I etap rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sułkowice i Nowe Grobice. Wybudowano 2,5 km sieci kanalizacyjnej i dwie pompownie ścieków. Koszt inwestycji: 2.091.000,00 zł, zadanie dofinansowano z subwencji Ministerstwa Finansów w kwocie 1 549 147 zł.
 • Wykonano odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Machcin (obręb Machcin II). Koszt inwestycji: 50.205,77 zł.
 • Rozpoczęto realizację zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Watraszewie i Drwalewie oraz budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Drwalew”. Koszt całkowity: 5.154.192,00 zł brutto, dofinansowanie z PROW 2013-2020 w wysokości 3.346.273,00 zł.
 • Rozpoczęto przygotowania do budowy stacji uzdatniania wody w Pieczyskach, wykonano odwiert próbny i dokumentację geologiczną, koszt: 18.450,00 zł.
Poprawa jakości powietrza:
 • Zadanie: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Chynów wraz z wymianą źródeł ogrzewania” w ramach, którego prowadzono kompleksowe prace termomodernizacyjne w czterech szkołach podstawowych w miejscowościach: Machcin, Pieczyska, Watraszew i Zalesie. Koszt całkowity to ponad 5,5 mln złotych. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 5 mln złotych.
 • Zakończona została inwestycja „Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Chynów”, w wyniku której na 16 budynkach użyteczności publicznej (szkołach, stacjach uzdatniania wody, oczyszczalniach ścieków i budynkach Urzędu Gminy), zamontowano panele o łącznej mocy 485,5 kW. Całkowity koszt 1.962.398,34 zł, przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.864.278,00 złotych. 
 • Przeprowadzono „Wymianę urządzeń grzewczych w lokalach komunalnych należących do Gminy Chynów”: zamontowano 18 nowych kotłów gazowych, całkowity koszt: 133.199,97 zł, dotacja z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 119.879,96 zł
 • Gmina Chynów w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad dokonała modernizacji oświetlenia wzdłuż Drogi Krajowej nr 50. 146 lamp sodowych zastąpiono energooszczędnymi oprawami LED. Koszty poniesione przez Gminę: 49.769,00 zł 
Pozostałe ważne inwestycje:
 • Zakończono modernizację stadionu sportowego w Drwalewie, w ramach której wykonano oświetlenie płyty boiska i monitoring, koszt całkowity 544.829,00 zł, z czego 297.850,00 zł to dotacja z programu Mazowsze dla Sportu 2023. 
 • Przy szkole w Drwalewie powstanie nowa hala sportowa. Pozyskano dofinansowanie i wykonano dokumentację projektową dla zadania „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Drwalewie”. Zakładany koszt inwestycji to 2.592.400,00 zł, dofinansowanie z „Programu Olimpia” wyniesie 1.814.400,00 zł
 • Przy szkole w Sułkowicach powstało miasteczko rowerowe. W ramach projektu wykonano plac manewrowy dla rowerzystów wraz z rondem, przejazdem kolejowym, ulicznymi zebrami i różnego typu skrzyżowaniami. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 516 900,00 zł, z czego 439 613,83 zł pochodzi z dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
 • Zrealizowano projekt „Zakup i dostawa sprzętu IT (wraz z wdrożeniem), oprogramowania, licencji oraz modernizacja sieci strukturalnej w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina". Koszt 295.590,00 zł w całości sfinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 • Przeprowadzono coroczną akcję odbioru i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Zebrano 160 ton azbestu za kwotę 57.888,00 zł, przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w wysokości 35.000,00 zł.
 • Gmina Chynów uzyskała dotację dla Parafii Drwalew i Pieczyska na wykonanie prac budowalno-konserwatorskich w obu zabytkowych kościołach. Dofinansowanie w wysokości 98% pochodzi z Rządowe Programu Odbudowy Zabytków. Planowana łączna kwota inwestycji to 1,5 mln zł.

Bezpieczeństwo w Gminie Chynów
 • Jednostka OSP Chynów otrzymała dotację na zadanie Mazowieckie Strażnice OSP-2023 - zamontowano nowoczesne, stalowe bramy segmentowe z automatycznym napędem. Całość remontu wyniosła 42.000,00zł, gdzie 40.000zł to dotacja, a 2.000,00zł środki z budżetu Gminy.
 • Jednostka OSP Janów w bieżącym roku otrzymała dotację z MSWiA na zadanie publiczne pod nazwą ,, Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”. Zakupiony sprzęt: hełmy strażackie - 4 szt., ubrania specjalne – 2 szt., rękawice specjalne – 5 szt., mostki przejazdowe – 2 szt., bosak– 1 szt. sfinansowano w wysokości 7.958,00zł zł ze środków dotacji budżetowej, ze środków własnych w kwocie 66,00zł, oraz ze środków Gminy w kwocie 7.958,00zł
 • OSP Machcin zakupiła za kwotę 1.412.532,00zł samochód marki SCANIA P360, napęd 4x4, ze zbiornikiem wody o pojemności 3 m3. Jednostka w Machcinie uzyskała dotację w wysokości: 175tys. zł z KSRG oraz 575tys. zł z WFOŚiGW. Gminie udało się pozyskać na ten cel 150tys. zł dotacji z Urzędu Marszałkowskiego oraz przeznaczyła środki własne w kwocie 512.532,00zł
 • Zdobyliśmy 1.823.018,37 zł. (85%) dotacji ze środków z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 na zakup w 2024r. nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 6x6 i sprzętem specjalistycznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drwalewie.


Dla polepszenia jakości życia naszych mieszkańców:
 • od stycznia 2023r. na mocy porozumienia ze Starostwem uruchomiliśmy filię wydziału komunikacji, która jest czynna przez 3 dni w tygodniu – poniedziałek, środa, piątek w godzinach pracy urzędu;
 • W Fili Ośrodka Zdrowia w Drwalewie działa Gabinet rehabilitacji. Pacjenci mogą skorzystać z zabiegów: laseroterapii, krioterapii, leczenia polem magnetycznym, elektroterapii (leczenie prądem), kinezyterapii (ćwiczenia) oraz masaż leczniczy a także fali uderzeniowej;
 • w Urzędzie Gminy udzielane są bezpłatne porady prawne przez Radcę prawnego,
 • zorganizowaliśmy coroczny Dzień Chynowa, na którym wystąpiły gwiazdy większego formatu: DEFIS i MIG oraz lokalni artyści. Na tą ogólnogminną imprezę cieszącą się dużym zainteresowaniem mieszkańców otrzymaliśmy dotację ze środków samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 30.000,00zł. Ważnym akcentem podczas festynu było ”50-lecie Gminy Chynów”, na którą uzyskaliśmy 7.000,00zł dotacji w ramach projektu „Powiat Grójecki – Stolica Kultury Mazowsza 2023”
 • W Publicznej Szkole Podstawowej w Drwalewie odbył się ekologiczny piknik rodzinny dofinansowany przez WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 30.000,00 zł (100% kosztów)
 • Wykonano modernizację Gminnego Domu Kultury w Chynowie. W ramach programu wsparcia pn.: „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” nasza gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 127.161,84zł co stanowi 80% wartości zadania. Zostały wymienione podłogi na sali teatralnej oraz sali konferencyjnej na panele winylowe, zakupiono klimatyzatory oraz wymienione zostały schody zewnętrzne wraz z nowymi poręczami.
 • W ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności – Mazowsze dla zwierząt 2023” gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 14 990,00 zł na zrealizowanie zadania dot. wykonania zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt oraz ich leczenia po zabiegach. Zadanie zostało wykonane w 50%. Zaktualizowana kwota dotacji, faktycznych kosztów kwalifikowanych na realizację zadania wyniosła 6 985,96 zł.
 • Zakończono inwestycje realizowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023. Zostały zrealizowane takie zadania jak;
  1. Doposażenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Watraszew
  2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Sułkowice Nowe na terenie gminy Chynów
  3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Widok na terenie gminy Chynów
  4. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Henryków na terenie gminy Chynów
  5. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ludwików na terenie gminy Chynów
  6. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ostrowiec na terenie gminy Chynów
  7. Zakup altany rekreacyjnej wraz z montażem w miejscowości Żelazna na terenie gminy Chynów
Powyższe zadania dofinansowane zostały ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego po 10 000,00 zł dla każdego projektu. MIAS MAZOWSZE 2023 to inicjatywa której celem jest zaspokajanie potrzeb sołectw, realizujących zadania istotne dla lokalnej społeczności. 

 • Gmina Chynów sfinansowała zakup pawilonu dla Sołectwa Kukały. Koszt całkowity - 41 820,00 zł

Dofinansowaliśmy stowarzyszenia w ramach realizacji zadań publicznych:
 • GKS Chynów na zajęcia piłki nożnej otrzymał dotację – 85.000,00zł
 • GROT Chynów na zajęcia karate otrzymał dotację – 35.000,00zł
 • Stowarzyszenie WARKA na organizację konkursu grantowego otrzymało dotację – 12.000,00zł
.