Informuję, iż w dniu 22 marca 2024 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury odbędzie się LVII sesja Rady Gminy Chynów.

Porządek obrad:

 1. otwarcie LVII sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 3. informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków, informacja o sprawach bieżących gminy
 5. rozpatrzenie pism do Rady Gminy
 6. podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chynów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 7. podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Drwalew, Chynów, Wola Chynowska, gmina Chynów etap I
 8. podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Grobice
 9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Chynowie za 2023 rok
 10. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chynów w 2024 roku
 11. podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego
 12. podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2031
 13. podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024 r.
 14. zapytania i wolne wnioski
 15. zakończenie LVII sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Mróz