Informuję, iż w dniu 24 maja 2024 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury odbędzie się II sesja Rady Gminy Chynów.

Proponowany porządek obrad:

 1. otwarcie II sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 3. informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków, informacja o sprawach bieżących gminy
 5. rozpatrzenie pism do Rady Gminy
 6. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Chynów
 7. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chynów
 8. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Chynów
 9. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Terytorialnej Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027
 10. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej numerem 30/3 położonej w obrębie 0006 Budziszynek
 11. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 411 położonej w obrębie 0008 Chynów
 12. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 541/1, 542, 709 i 710 położonej w obrębie 0009 Drwalew
 13. podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr LVIII/410/2024 Rady Gminy Chynów z dnia z dnia 17 kwietnia 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu
 14. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LVIII/411/2024 Rady Gminy Chynów z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Grójeckiego
 15. podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2031
 16. podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024
 17. zapytania i wolne wnioski
 18. zakończenie II sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Mróz

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.