Szanowni Państwo,

Wszystkie gminy w Polsce zostały zobowiązane do prowadzenia kontroli sposobu zbierania i usuwanie nieczystości ciekłych z nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba). Każda z tych nieruchomości powinna przejść kontrolę administracyjną raz na dwa lata.

Kontrole polegają na okazaniu przez właściciela nieruchomości następujących dokumentów:

- aktualnej umowy na odbiór ścieków

- dowodów uiszczenia opłat za wywóz ścieków (np. faktury, rachunki)

Właściciele nieruchomości otrzymają w tej sprawie pisma z Urzędu Gminy w Chynowie. Do prowadzenia kontroli upoważniony został również pracownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chynowie dokonujący odczytów wodomierzy.

W celu usprawnienia trwających kontroli, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, informuję, że właściciele nieruchomości mogą sami, bez indywidualnego wezwania z Urzędu Gminy, przekazywać dokumenty podlegające kontroli, w następujący sposób:

- wypełnienie druku „Informacja dotycząca kontroli zbiorników bezodpływowych” (w załączeniu) oraz dostarczenie kopii dowodów uiszczenia opłat za wywóz ścieków

- przesłanie skanów/zdjęć ww. dokumentów drogą e-mailową na adres: kontrole@chynow.pl

- dostarczenie ww. dokumentów do Urzędu Gminy w Chynowie (pokój nr 101, Budynek A).


Uwaga:

Mieszkańcy, którzy posiadają aktualną umowę na odbiór ścieków podpisaną z Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Chynowie oraz dowody uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych, nie muszą przesyłać wyżej wymienionych dokumentów.