Informuję, iż w dniu 12 czerwca 2024 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury odbędzie się III sesja Rady Gminy Chynów.

Proponowany porządek obrad:

 1. otwarcie III sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 3. informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków, informacja o sprawach bieżących gminy
 5. rozpatrzenie pism do Rady Gminy
 6. podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Chynów w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego pod nazwa „Natura”
 7. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę odszkodowania za przejęcie pod drogi gminne działek oznaczonych numerami 151, 155 i 168 w Grobicach Nowych
 8. podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2031
 9. podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024
 10. zapytania i wolne wnioski
 11. zakończenie III sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Mróz

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.