Informuję, iż w dniu 12 lipca 2024 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury odbędzie się V sesja Rady Gminy Chynów.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie V sesji Rady Gminy, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków, informacja o sprawach bieżących gminy.
 5. Rozpatrzenie pism do Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, oraz odbiór osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Chynów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Drwalew.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2031.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Zakończenie V sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Mróz