W dniu 29.08.2023 r. Wójt Gminy Chynów podpisał umowę na „Budowę miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej w Sułkowicach”. Wykonawcą przedmiotowego zadania jest firma Safeplay Paweł Niewczas, wyłoniona w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Inwestycja zostanie wykonana w terminie do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 516 900,00  zł, z czego 85 % pochodzi z dofinansowania w ramach Osi priorytetowej III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimedialnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.