Gmina Chynów, jako beneficjent projektu, współfinansowanego w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T   i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020,

pn. „Budowa miasteczka rowerowego przy szkole podstawowej w Sułkowicach”

Umowa o dofinansowanie POIS.03.01.00-00-0206/22-00


informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem poniższych narzędzi:

1) adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl


2) lub formularza: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawi...