Gmina Chynów informuje, że w dniu 01.06.2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisana została umowa o dofinansowanie projektu: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sułkowicach wraz z zagospodarowaniem komunalnych osadów ściekowych”.

Umowa zakłada dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej, z Funduszu Spójności w kwocie do 3 757 095,04 PLN.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu brutto 7 417 512,21 PLN.

Planowanym efektem jest zwiększenie przepustowości hydraulicznej oczyszczalni do 509 m3/d (przepływ średni dobowy), poprawa jakości odprowadzanych ścieków oraz uporządkowanie gospodarki osadami komunalnymi.

Cele projektu – wskaźniki rezultatu bezpośredniego:

- wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczeniu 4454 RLM

- ilość suchej masy osadów ściekowych poddanych procesom przetwarzania 0,076 tys. Mg/rok

- liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków (CI) 4454 RLM.


Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania to 30.09.2019 r.


Wójt Gminy

Tadeusz Zakrzewski