Gmina Chynów informuje, że w dniu 12.12.2018 r. podpisana została umowa o dofinansowanie w formie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sułkowicach wraz z zagospodarowaniem komunalnych osadów ściekowych”.

Umowa zawarta została w celu uzupełnienia wkładu własnego Beneficjenta – Gminy Chynów w realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia dofinansowanego w formie dotacji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przewidywany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia: 7.417.512,21 zł

Kwota pożyczki z NFOŚiGW: 1.834.811,00 zł

Kwota dotacji ze środków Unii Europejskiej, z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ: 3.757.095,04 zł