Gmina Chynów informuje o trwającej realizacji projektu o nazwie: „Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów dla Gminy Chynów w miejscowości Wola Chynowska w ramach systemu selektywnej zbiórki w gminie”.

Obowiązek budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw. PSZOK) został nałożony na gminy przez znowelizowaną ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Mieszkańcy w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą mogli bezpłatnie oddawać do PSZOK powstające w ich gospodarstwach domowych odpady m.in. odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, opakowania po substancjach niebezpiecznych. Szczegółowy regulamin oraz godziny otwarcie PSZOK zostaną wkrótce przekazane mieszkańcom.

Zadanie dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wartość przedsięwzięcia: 778 000,00 PLN.
Dotacja NFOŚiGW: 451 455,00 PLN

Źródło: Karol Ziembiński