Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)

Wójt Gminy Chynów

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

w 2015 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące

działalność pożytku publicznego

I.Rodzaj zadania

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji lokalnego konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, jednostek samorządowych i innych grup aktywnych z terenu gminy Chynów wspierającego finansowo, organizacyjnie i szkoleniowo opracowanie i wdrożenie przez te organizacje i podmioty najlepszych projektów o charakterze publicznym

II.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację zadań będących przedmiotem konkursu przeznacza się kwotę 10.000 zł

III.Zasady przyznawania dotacji.

1.Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)

2.Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) działające na terenie Gminy Chynów lub na rzecz jej mieszkańców.

3.Złożona oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) i Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 Nr 6, poz. 25).

4.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

5.Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Chynów a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.

IV.Terminy i warunki realizacji zadania

Przewidywany termin realizacji zadania: do 31.12.2015r. – dokładne określenie terminu realizacji poszczególnych zadań nastąpi i umowie o udzieleniu dotacji.

Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Zadania winny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

V.Termin składania ofert

1.Oferty można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Chynów /p.3/ lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Chynów ul. Główna 67, 05-650 Chynów w terminie do dnia 24.03.2015 r. do godz. 15.00.

2.Oferty, które zostaną złożone po tym terminie /niezależnie od daty stempla pocztowego/ nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

3.Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

opełną nazwę oferenta i jego adres oraz

otytuł zadania.

4.Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy wnioskodawcy lub poczty nie będą brane pod uwagę.

5.Do oferty należy dołączyć:

okopię aktualnego odpisu z krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany)

ow przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru- dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/ów.

6.Ofertę należy sporządzić wg następujących zasad:

oformularz oferty należy opracować w języku polskim

onie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty

ooferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć (np. wpisać „nie dotyczy”).

7.Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

8.Formularz oferty dostępny jest w Urzędzie Gminy w Chynowie, pok. Nr 2 lub na stronie internetowej pod adresem www.chynow.pl w zakładce Organizacje pozarządowe.

9.Dodatkowych informacji dot. konkursu udziela Pani Mariola Kluczyk – Urząd Gminy w Chynowie tel. 48 6615737

VI.Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

1. Wójt Gminy Chynów powoła Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.

2.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 27.03.2015roku.

3.Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się:

a.ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta, w szczególności:

 • liczbę osób zaangażowanych w realizację zadania oraz korzystających z efektu
 • doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach
 • możliwość wykonania zaplanowanych działań w przewidzianym czasie i przy zaplanowanych kosztach.
 • b.ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym:

  - wysokość środków własnych

  - wysokość środków pochodzących z innych źródeł

  c.zgodność oferty z celami konkursu

  d.wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

  4.Wyboru oferty dokonuje Wójt Gminy Chynów w formie zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

  5.Od decyzji Wójta w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

  6.Wyniki konkursu.

  Wykaz podmiotów wraz z nazwą zadania publicznego i wysokością przyznanych środków zostaną zamieszczone:

  ow Biuletynie Informacji Publicznej,

  ona tablicy w Urzędzie Gminy w Chynowie,

  ona stronie internetowej pod adresem: www.chynow.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe

  O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

  VII.Informacja o zrealizowanych w roku 2014 zadaniach publicznych i związanych z nimi kosztami.

  W roku 2014 Gmina Chynów przekazała na realizację zadań z zakresu organizacji Lokalnego Konkursu Grantowego kwotę 10.000,00 zł w tym 10.000,00 zł organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Chynów 2 marca 2015r.

  Wójt Gminy Chynów

  (-) Tadeusz Zakrzewski