Wójt Gminy Chynów informuje, iż Zarządzeniem nr 13/2015 z dnia 10 lutego 2015r. powołano Komisję Konkursową opiniującą oferty na realizację zadań publicznych w 2015r. w składzie:

  • Maria Jaskółowska - przewodnicząca
  • Mariola Kluczyk - sekretarz
  • Anna Przychodzień - członek
  • Komisja działa na podstawie regulaminu będącego załącznikiem nr 1 do Programu Współpracy Gminy Chynów z organizacjami pozarządowymi na 2015r. (uchwały Nr XXXIII/236/2014 Rady Gminy Chynów z dnia 27 października 2014r.)

    Komisja rzetelnie i obiektywnie wykonuje powierzone jej czynności, kierując się przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.

    Zadaniem Komisji Konkursowej jest opiniowanie ofert i przedkładanie Wójtowi Gminy Chynów propozycji wyboru podmiotów, którym zostaną zlecone do realizacji zadania publiczne w 2015 roku.

Pliki do pobrania