Wójt Gminy Chynów informuje, iż Zarządzeniem nr 11/2018 z dnia 5 lutego 2018r. powołano Komisję Konkursową opiniującą oferty na realizację zadań publicznych w 2018r. w składzie:     

  • Maria Jaskółowska - przewodnicząca
  • Mariola Kluczyk - sekretarz
  • Tomasz Dutkowski – członek – przedstawiciel Rady Gminy Chynów
  • Daniel Kornet – członek - przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Chynów
  • Monika Maciak – członek – przedstawiciel Stowarzyszenia MAVERICKS
  • Edyta Wedman – członek – przedstawiciel OSP Drwalew

Komisja działa na podstawie regulaminu będącego załacznikiem nr 1 do Programu Współpracy Gminy Chynów z organizacjami pozarządowymi na 2018r. (uchwały Nr XXXI/200/2017 Rady Gminy Chynów z dnia 21 listopada 2017r.)                                          

Komisja rzetelnie i obiektywnie wykonuje powierzone jej czynności, kierując się przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.

Zadaniem Komisji Konkursowej jest opiniowanie ofert i przedkładanie Wójtowi Gminy Chynów propozycji wyboru podmiotów, którym zostaną zlecone do realizacji zadania publiczne w 2018 roku.   

Pliki do pobrania