Ogłoszenie z dnia 16 października 2017r.


Ogłoszenie

Wójt Gminy Chynów informuje, iż zakończyły się konsultacje projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Projekt programu został poddany konsultacjom w oparciu o Uchwałę Nr XXXIV/230/2010 Rady Gminy Chynów z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów współpracy Gminy Chynów z tymi organizacjami i podmiotami.

Ogłoszenie o konsultacjach było zamieszczone w dniach od 4 sierpnia do 16 października 2017.  na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu. Uwagi do projektu programu, na przygotowanym formularzu można było przesłać na adres: promocja@chynow.pl oraz złożyć osobiście lub przesłać drogą pocztową do Urzędu Gminy w Chynowie, w terminie do 15 października 2017 r.

W czasie trwania konsultacji podmioty nie zgłosiły żadnych uwag dot. konsultowanego projektu Programu.

Wójt Gminy Chynów przedłoży Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Chynów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018" Radzie Gminy Chynów.


                                                                         Wójt Gminy

(-)Tadeusz Zakrzewski