Wójt Gminy Chynów informuje, iż Zarządzeniem nr 8/2019 z dnia 12 lutego 2019r. powołano Komisję Konkursową opiniującą oferty na realizację zadań publicznych w 2019r. w składzie:

  • Maria Jaskółowska - przewodnicząca
  • Mariola Kluczyk - sekretarz
  • Anna Przychodzień – członek 

Komisja działa na podstawie regulaminu będącego załacznikiem nr 1 do Programu Współpracy Gminy Chynów z organizacjami pozarządowymi na 2019r. (uchwały Nr XLII/270/2018 Rady Gminy Chynów z dnia 9 listopada 2018r.)

Komisja rzetelnie i obiektywnie wykonuje powierzone jej czynności, kierując się przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.
Zadaniem Komisji Konkursowej jest opiniowanie ofert i przedkładanie Wójtowi Gminy Chynów  propozycji wyboru podmiotów, którym zostaną zlecone do realizacji zadania publiczne w 2019 roku.

Pliki do pobrania