Sprawozdanie

z realizacji Programu Współpracy Gminy Chynów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

w 2019 roku

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450 z późn. zm.) organ wykonawczy samorządu terytorialnego jest obowiązany przedkłada organowi stanowiącemu sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok poprzedni.

Roczny Program Współpracy Gminy i Chynów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 został przyjęty Uchwałą XLII/270/2018 Rady Gminy Chynów z dnia 9 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok”.

Współpraca Gminy Chynów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 realizowana była w formie zlecania podmiotom Programu zadań publicznych poprzez wspieranie takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Realizując Program Współpracy ogłoszono konkursy dotyczące realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.

Na realizację zadań publicznych będących przedmiotem konkursów w zakresie kultury fizycznej przeznaczono 98.000zł – dotację otrzymały dwa stowarzyszenia:

  • Karate WKF/Shotokan na terenie Gminy Chynów – na realizację zadania wpłynęła 1 oferta Uczniowski Klub Sportowy „GROT”– kwota udzielonej dotacji 29.000 zł
  • Piłka nożna na terenie Gminy Chynów – na realizację zadania wpłynęła 1 oferta Gminny Klub Sportowy Chynów –kwota udzielonej dotacji 55.000 zł
  • Koszykówka dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Chynów – na realizację zadania wpłynęła 1 oferta Gminny Klub Sportowy Chynów –kwota udzielonej dotacji 14.000 zł

Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 15 lutego 2019r. do 31 grudnia 2019r.
i prawidłowo rozliczone zgodnie z umową dotacyjną.

Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 15 lutego 2019r. do 31 grudnia 2019r.
i prawidłowo rozliczone zgodnie z umową dotacyjną.

Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 15 lutego 2019r. do 31 grudnia 2019r.
i prawidłowo rozliczone zgodnie z umową dotacyjną

Na realizację zadań publicznych będących przedmiotem konkursów w zakresie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo przeznaczono 10.000zł dotację otrzymało jedno stowarzyszenie:

  • Program „Działaj Lokalnie w Gminie Chynów” – na realizację zadania wpłynęła 1 oferta Stowarzyszenie W.A.R.K.A. – kwota udzielonej dotacji 10.000 zł
    • Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok”, który został przyjęty Uchwałą XLII/270/2018 Rady Gminy Chynów z dnia 9 listopada 2018r.

Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 7 marca 2019r. do 31 grudnia 2019r. i prawidłowo rozliczone zgodnie z umową dotacyjną.

Przeznaczone kwoty dotacji zostały wykorzystane w całości.

Informacje dodatkowe

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została podjęta Uchwała Nr XXXIV/230/2010 Rady Gminy Chynów z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów współpracy Gminy Chynów z tymi organizacjami i podmiotami.

Projekt rocznego programu współpracy Gminy Chynów na rok 2019 został poddany konsultacjom w oparciu o powyższą uchwałę, które trwały:

I etap konsultacji – od 14.08.2018r. do 15.09.2018r.

II etap konsultacji – od 21.09.2018r. do 15.10.2018r.

Ogłoszenie o konsultacjach w I i II etapie konsultacji wraz z projektem programu oraz formularzem uwag było zamieszczone na stronie internetowej Urzędu, na tablicy ogłoszeń, a także w Urzędzie Gminy w Chynowie budynek A pok.2

Uwagi do projektu programu, na przygotowanym formularzu można było przesłać na adres promocja@chynow.pl oraz złożyć osobiście lub przesłać drogą pocztową do Urzędu Gminy w Chynowie.

W I jak i w II etapie konsultacji podmioty nie zgłosiły żadnych uwag dot. konsultowanego projektu Programu. 


                                                                         Wójt Gminy Chynów

(-) Tadeusz Zakrzewski