Wójt Gminy Chynów informuje, iż Zarządzeniem nr 10/2019 z dnia 29 stycznia 2020r. powołano Komisję Konkursową opiniującą oferty na realizację zadań publicznych w 2020r. w składzie:

  • Maria Jaskółowska - przewodnicząca
  • Mariola Kluczyk – sekretarz
  • Anna Przychodzień – członek
  • Marta Matysiak – członek – przedstawiciel stowarzyszeń

Komisja działa na podstawie regulaminu będącego załącznikiem nr 1 do Programu Współpracy Gminy Chynów z organizacjami pozarządowymi na 2020r. (uchwały Nr XI/83/2019 Rady Gminy Chynów z dnia 19 listopada 2019r.)


Komisja rzetelnie i obiektywnie wykonuje powierzone jej czynności, kierując się przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.

Zadaniem Komisji Konkursowej jest opiniowanie ofert i przedkładanie Wójtowi Gminy Chynów propozycji wyboru podmiotów, którym zostaną zlecone do realizacji zadania publiczne w 2020 roku.

Pliki do pobrania