Ogłoszenie

Wójt Gminy Chynów ogłasza nabór członków do komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert w 2022 roku.

Członkiem komisji może zostać osoba reprezentująca organizację pozarządową lub wyznaczona do jej reprezentacji przez upoważnioną osobę. Wszystkich zainteresowanych prosimy zgłaszać kandydatury do dnia 3 lutego 2022r. do
godz. 12:00
 do Urzędu Gminy Chynów, 05-650 Chynów, ul. Główna 67, osobiście (pok. 104) lub za pośrednictwem poczty albo drogą e-mail na adres promocja@chynow.pl

Komisja dokonuje merytorycznej oceny ofert złożonych na konkurs zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu konkursowym. Członkowie komisji przed pierwszym posiedzeniem, po zapoznaniu się z wykazem złożonych ofert, składają oświadczenie o treści „Oświadczam, że nie pozostaję w takim stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami biorącymi udział w konkursie, który może budzić uzasadnioną wątpliwość co do mojej bezstronności podczas oceniania ofert” lub powiadamiają osobę, która ich delegowała, o wycofaniu się z prac komisji i konieczności delegowania kolejnej osoby. Członkowie komisji z tytułu pracy w komisji nie otrzymują wynagrodzenia.

Zasady pracy komisji szczegółowo zostały określone w "Programie współpracy Gminy Chynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022".

Wójt Gminy Chynów

(-) Tadeusz Zakrzewski

Chynów, 28 stycznia 2022r.