Ogłoszenie z dnia 12stycznia 2022r.


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1057 z późn. zm. )

Wójt Gminy Chynów
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 
w 2022 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące 
działalność pożytku publicznego

I. Rodzaj zadania
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dziedzinach:
Zadanie 1 - karate na terenie Gminy Chynów 
Zadanie 2 - piłka nożna na terenie Gminy Chynów

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Na realizację zadań będących przedmiotem konkursu przeznacza się kwotę 100.000 zł z podziałem na:
- zadanie 1 – 35.000 zł
- zadanie 2 – 65.000 zł 

III. Zasady przyznawania dotacji.
1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1057 z późn. zm.
2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1057 z późn. zm.) działające na terenie Gminy Chynów lub na rzecz jej mieszkańców.
3. Dotacja może być przyznana jedynie na wsparcie realizacji zadania publicznego, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym. Przy wsparciu realizacji zadania publicznego komisja konkursowa będzie brała pod uwagę poziom wykazanego wkładu własnego oferenta (tj. finansowego, rzeczowego i/lub osobowego).
4. Złożona oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1057 z późn. zm.) i Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018 poz. 2057)
5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
6. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Chynów a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania
Przewidywany termin realizacji zadania: do 31.12.2022r. – dokładne określenie terminu realizacji poszczególnych zadań nastąpi i umowie o udzieleniu dotacji.

Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Zadania winny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

V. Termin składania ofert
1. Oferty można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Chynów /p.103/ lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Chynów, ul. Główna 67, 05-650 Chynów  w terminie do dnia 03.02.2022 r.  do godz. 15.00.
2. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie /niezależnie od daty stempla pocztowego/ nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje: 
o pełną nazwę oferenta i jego adres oraz
o tytuł zadania: „ OTWARTY KONKURS OFERT 2022 – zadanie nr ….”
4. Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy wnioskodawcy lub poczty nie będą brane pod uwagę.
5. Do oferty należy dołączyć:
o aktualny odpis z rejestru lub wyciągu z ewidencji (w przypadku KRS nie ma takiego obowiązku) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących  - w przypadku kopii załączony dokument wymaga potwierdzenia za zgodność z oryginałem, z aktualną datą i podpisem osoby uprawnionej.
o w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru- dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/ów.
6. Ofertę należy sporządzić wg następujących zasad:
o formularz oferty należy opracować w języku polskim
o nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty
o oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć (np. wpisać „nie dotyczy”).
7. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
8. Formularz oferty dostępny jest w  Urzędzie Gminy w Chynowie, pok. Nr 104 lub na stronie internetowej pod adresem www.chynow.pl  w zakładce Organizacje pozarządowe.
9. Dodatkowych informacji dot. konkursu udziela Pani Mariola Kluczyk – Urząd Gminy w Chynowie tel. 48 6615737
 
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
1. Wójt Gminy Chynów powoła Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 07.02.2022 roku.
3. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się:
a. ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta, w szczególności:
• liczbę osób zaangażowanych w realizację zadania oraz korzystających z efektu
• doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach
• możliwość wykonania zaplanowanych działań w przewidzianym czasie i przy zaplanowanych kosztach.
b. ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym:
- wysokość środków własnych
- wysokość środków pochodzących z innych źródeł
c. zgodność oferty z celami konkursu
d. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
4. Wyboru oferty dokonuje Wójt Gminy Chynów w formie zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
5. Od decyzji Wójta w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania. 
6. Wyniki konkursu.
 Wykaz podmiotów wraz z nazwą zadania publicznego i wysokością przyznanych środków zostaną zamieszczone:
o w Biuletynie Informacji Publicznej, 
o na tablicy w Urzędzie Gminy w Chynowie,
o na stronie internetowej pod adresem: www.chynow.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe
O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

VII. Informacja o zrealizowanych w roku 2021 zadaniach publicznych i związanych z nimi kosztami.
W roku 2021 Gmina Chynów przekazała na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu kwotę 114.000,00 zł w tym 114.000,00 zł organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Wójt Gminy Chynów

(-) Tadeusz Zakrzewski