Wójt Gminy Chynów informuje, iż Zarządzeniem nr 9/2022 z dnia 4 lutego 2022r. powołano Komisję Konkursową opiniującą oferty na realizację zadań publicznych w 2022r. w składzie:

  • Maria Jaskółowska - przewodnicząca
  • Mariola Kluczyk – sekretarz
  • Anna Przychodzień – członek
  • Marta Matysiak – członek – przedstawiciel stowarzyszeń

Komisja działa na podstawie regulaminu będącego załącznikiem nr 1 do Programu Współpracy Gminy Chynów z organizacjami pozarządowymi na 2022r. (uchwały Nr XXIX/208/2021 Rady Gminy Chynów z dnia 23 listopada 2021r)

Komisja rzetelnie i obiektywnie wykonuje powierzone jej czynności, kierując się przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.

Zadaniem Komisji Konkursowej jest opiniowanie ofert i przedkładanie Wójtowi Gminy Chynów propozycji wyboru podmiotów, którym zostaną zlecone do realizacji zadania publiczne w 2022 roku.