Wójt Gminy Chynów informuje, iż Zarządzeniem nr 10/2023 z dnia 31 stycznia 2023r. powołano Komisję Konkursową opiniującą oferty na realizację zadań publicznych w 2023r. w składzie:

  • Mariola Kluczyk - przewodnicząca
  • Anna Przychodzień – członek
  • Elżbieta Dobosz - członek
  • Marta Matysiak – członek – przedstawiciel stowarzyszeń

Komisja działa na podstawie regulaminu będącego załącznikiem nr 1 do Programu Współpracy Gminy Chynów z organizacjami pozarządowymi na 2023r. (uchwały Nr XL/288/2022 Rady Gminy Chynów z dnia 22 listopada 2022r)

Komisja rzetelnie i obiektywnie wykonuje powierzone jej czynności, kierując się przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.

Zadaniem Komisji Konkursowej jest opiniowanie ofert i przedkładanie Wójtowi Gminy Chynów propozycji wyboru podmiotów, którym zostaną zlecone do realizacji zadania publiczne w 2023 roku.

Pliki do pobrania