Ogłoszenie z dnia 23 października 2023r.

Wójt Gminy Chynów informuje, iż zakończyły się konsultacje projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 .

Projekt programu został poddany konsultacjom w oparciu o Uchwałę Nr XXXIV/230/2010 Rady Gminy Chynów z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów współpracy Gminy Chynów z tymi organizacjami i podmiotami.

Ogłoszenie o konsultacjach było zamieszczone w dniach od 10 sierpnia do 17 października 2023r. na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu. Uwagi do projektu programu, na przygotowanym formularzu można było przesłać na adres: promocja@chynow.pl oraz złożyć osobiście lub przesłać drogą pocztową do Urzędu Gminy w Chynowie, w terminie do 15 października 2023 r.

W czasie trwania konsultacji podmioty nie zgłosiły żadnych uwag dot. konsultowanego projektu Programu.

Wójt Gminy Chynów przedłoży Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Chynów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024" Radzie Gminy Chynów.

Wójt Gminy

(-) Tadeusz Zakrzewski