Gmina Chynów informuje, że w dniu 14 czerwca 2021 r. Wójt Gminy Chynów podpisał umowę o dofinansowanie inwestycji pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i budowę sieci wodociągowej na terenie gminy Chynów.

W ramach zadania planowana jest budowa 169 przydomowych oczyszczalni ścieków w indywidulanych gospodarstwach domowych położonych w miejscowościach nie mających dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 czerwca 2022 r.

Dofinansowanie dotyczy również dwóch odcinków sieci wodociągowej: - w miejscowości Budziszynek (wykonany w 2020 r.) oraz w miejscowości Węszelówka (realizacja w 2021 r.).

Dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 63,63% od kwoty netto.

Łączna kwota dofinansowania wyniesie do 1.635.374,00 zł.

Operacja dofinansowana jest z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, typ operacji: „Gospodarka wodno-ściekowa”.