W dniu 9 grudnia 2019r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Prezes OSP Janów  Zbigniew Milewski podpisał umowę na dofinansowanie realizacji zadania pn.  Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Janów."

W ramach uzyskanej dotacji jednostka OSP Janów zakupi:

  • Generator piany – 1 szt.
  • Detektor wielogazowy – 1 szt.
  • Ubranie specjalne – 1 szt.
  • Pilarka łańcuchowa – 1 szt.
  • Pompa półszlamowa – 1 szt.
  • Prądownica – 3 szt.


Wartość sprzętu wynosi 33.088,00zł z czego dotacja WFOŚiGW 29.779,20zł co stanowi 90%,Gmina dofinansuje 3.308,80zł