Szanowni Państwo

Zwracam się do Państwa z prośbą o wzięcie czynnego udziału w przygotowaniu opracowywanego dla Gminy Chynów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej poprzez wypełnienie załączonej ankiety ale także zgłaszanie propozycji działań, których realizacja w Państwa opinii, mogłoby przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz wdrażania innowacyjnych technologii służąc finalnie poprawie jakości powietrza i ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, pyłów oraz innych zanieczyszczeń powietrza.

Wychodząc naprzeciwko trendom zmierzającym do redukcji emisji gazów cieplarnianych, podniesieniu efektywności energetycznej oraz mając na względzie wypełnienie zobowiązań zmierzających do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w ramach pakietu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej, a przede wszystkim w trosce o środowisko naturalne Gmina Chynów, na mocy uchwały nr VI/40/2015 z dnia 29.07.2015 roku, przystąpiła do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to strategiczny dokument, który wyznacza kierunki rozwoju gminy w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, bezpośrednio i pośrednio związanych z efektywnym a jednocześnie nie wywierającym negatywnej presji na środowisko wykorzystaniem źródeł i nośników energii w takich obszarach jak budownictwo, transport, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię, gospodarka odpadami.

Zadaniem Planu jest uporządkowanie i organizacja działań podejmowanych przez gminę sprzyjających realizacji ww. celów, dokonanie oceny sytuacji w gminie w zakresie emisji gazów cieplarnianych wraz ze wskazaniem tendencji rozwojowych oraz dobór działań, które mogą zostać podjęte w przyszłości – wraz ze wskazaniem ich źródeł finansowania.

W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej zaproponowane zostaną zasady podniesienia efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istotą planu będzie również osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z podjętych działań.

Realizacja planu wymagać będzie zatem podjęcia szeregu różnorodnych i szeroko zakrojonych działań, nie tylko bezpośrednio sprzyjających ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń, ale również tych które wpływają na redukcję w sposób pośredni sprzyjając zmniejszeniu zużycia paliw i energii.

Przedstawiona Państwu ankieta służy powstaniu bazy emisji CO2 która umożliwi ocenę stanu istniejącego oraz ocenę dotychczasowych działań zmierzających do obniżenia emisji CO2. Inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy powstałej w skutek spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych, użytkowania energii elektrycznej, ciepła sieciowego oraz z uwzględnieniem energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii z podziałem na poszczególne grupy odbiorców energii pozwoli na analizę obszarów problemowych ale także posiadających największy potencjał wdrożenia rozwiązań ograniczających emisję.

Posiadanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy jest warunkiem koniecznym ubiegania się o pozyskanie funduszy unijnych w latach 2014-2020 a także gwarantuje uprzywilejowane traktowanie przy aplikacji o środki z programu krajowego POIŚ (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) na lata 2014-2020 oraz z programów regionalnych.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej może być również atutem dla przedsiębiorców przy ubieganiu się o dofinansowanie planowanych przedsięwzięć wpisujących się w zakres działań objętych planem.

Prosimy o odesłanie wypełnionej ankiety w dogodny dla Państwa sposób (przesłanie na adres e-mailowy ochrona.srodowiska@chynow.pl, przekazanie sołtysom lub dostarczenie do Urzędu Gminy) do dnia 10 września 2015 r. Prosimy także przekazywanie uwag i propozycji działań, które Państwa zdaniem powinny znaleźć odzwierciedlenie w opracowanym programie oraz

Jeszcze raz zachęcam Państwa do udziału w tworzeniu Planu. Aktywność społeczności lokalnych w opracowaniu dokumentów mających wpływ na funkcjonowanie i rozwój gminy jest warunkiem planowania i podejmowania działań w zgodzie z oczekiwaniami mieszkańców sprzyjając rozwojowi przedsiębiorczości, ułatwiając prowadzenie działalności gospodarczej ale także poprawiając warunki życia. Realizacja tego potencjału może jednak nastąpić tylko w sytuacji współdziałania administracji samorządowej, mieszkańców i przedsiębiorców.

Z poważaniem
Wójt Gminy Chynów
Tadeusz Zakrzewski