Ogłoszenie z dnia 29 stycznia 2016r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2014.1118 z 25.08.2014r.)

Wójt Gminy Chynów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

w 2016 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

I. Rodzaj zadania

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dziedzinach:

 1. Zadanie 1 - karate WKF/Shotokan na terenie Gminy Chynów
 2. Zadanie 2 - piłka nożna na terenie Gminy Chynów.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację zadań będących przedmiotem konkursu przeznacza się kwotę 69.000 zł z podziałem na:
- zadanie 1 – 20.000 zł
- zadanie 2 – 49.000 zł

III. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014.1118 z 25.08.2014r.)
 2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014.1118 z 25.08.2014r.) działające na terenie Gminy Chynów lub na rzecz jej mieszkańców.
 3. Złożona oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014.1118 z 25.08.2014r.) i Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2014.6.25 z 10.01.2011r.).
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
 5. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Chynów a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania

Przewidywany termin realizacji zadania: do 31.12.2016r. – dokładne określenie terminu realizacji poszczególnych zadań nastąpi i umowie o udzieleniu dotacji.

Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Zadania winny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

V. Termin składania ofert

 1. Oferty można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Chynów /p.3/ lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Chynów, ul. Główna 67, 05-650 Chynów w terminie do dnia 19.02.2016 r. do godz. 12.00.
 2. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie /niezależnie od daty stempla pocztowego/ nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
 3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:
  • pełną nazwę oferenta i jego adres oraz
  • tytuł zadania.
 1. Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy wnioskodawcy lub poczty nie będą brane pod uwagę.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 • kopię aktualnego odpisu z krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany)
 • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru- dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/ów.
 1. Ofertę należy sporządzić wg następujących zasad:
 • formularz oferty należy opracować w języku polskim
 • nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty
 • oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć (np. wpisać „nie dotyczy”).
 1. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Formularz oferty dostępny jest w Urzędzie Gminy w Chynowie, pok. Nr 2 lub na stronie internetowej pod adresemwww.chynow.pl w zakładce Organizacje pozarządowe.
 3. Dodatkowych informacji dot. konkursu udziela Pani Mariola Kluczyk – Urząd Gminy w Chynowie tel. 48 6615737

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

 1. Wójt Gminy Chynów powoła Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 22.02.2016 roku.
 3. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się:
 1. ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta, w szczególności:

liczbę osób zaangażowanych w realizację zadania oraz korzystających z efektu

doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach

możliwość wykonania zaplanowanych działań w przewidzianym czasie i przy zaplanowanych kosztach.

 1. ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym:

- wysokość środków własnych

- wysokość środków pochodzących z innych źródeł

 1. zgodność oferty z celami konkursu
 2. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 1. Wyboru oferty dokonuje Wójt Gminy Chynów w formie zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 2. Od decyzji Wójta w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 3. Wyniki konkursu.

Wykaz podmiotów wraz z nazwą zadania publicznego i wysokością przyznanych środków zostaną zamieszczone:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • na tablicy w Urzędzie Gminy w Chynowie,
 • na stronie internetowej pod adresem:www.chynow.plw zakładce Organizacje Pozarządowe

O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

VII. Informacja o zrealizowanych w roku 2015 zadaniach publicznych i związanych z nimi kosztami.

W roku 2015 Gmina Chynów przekazała na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu kwotę 69.000,00 zł w tym 69.000,00 zł organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.