Ogłoszenie Wójta Gminy Chynów

z dnia 21 czerwca 2023 r.

o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie projektu „Strategii Rozwoju Gminy Chynów na lata 2023-2030 r.
(z perspektywą do 2035)”

Działając na podstawie art. 6 ust. 3-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225, ze zm.), w związku z Uchwałą nrXLIII/302/2023 Rady Gminy Chynów z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Chynów na lata 2023-2030 (z perspektywą do 2035) oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji oraz Uchwałą nr VI/41/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Chynów

informuję

o rozpoczęciu procesu konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Gminy Chynów na lata 2023-2030 (z perspektywą do 2035)”.

Konsultacje są prowadzone z mieszkańcami Gminy Chynów, z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie Gminy Chynów organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami, z sąsiadującymi gminami, z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Celem konsultacji jest poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie projektu strategii.

Konsultacje prowadzane są w terminie od 21 czerwca 2023 r. do 28 lipca 2023 r.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Chynów, formularz zgłaszania uwag oraz szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Gminy Chynów, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chynów oraz w Urzędzie Gminy w Chynowie, ul. Główna 67, 05-650 Chynów, pok. 101 w godz. od 7 do 15.

Przyjmowanie uwag do projektu strategii następuje z zastosowaniem formularza zgłaszania uwag (do pobrania poniżej), w następujący sposób:

  1. w siedzibie Urzędu Gminy w Chynowie, ul. Główna 67, 05-650 Chynów, poprzez złożenie na dzienniku podawczym,
  2. pocztą na adres Urzędu Gminy w Chynowie, ul. Główna 67, 05-650 Chynów (decyduje data wpływu do Urzędu),
  3. za pomocą poczty elektronicznej, na adres: chynow@chynow.pl lub poprzez system ePUAP na adres elektronicznej skrytki podawczej Gminy Chynów – za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu); rekomendowane jest dołączenie tożsamej wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie doc, rtf;
  4. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Chynowie, ul. Główna 67, 05-650 Chynów, pokój nr 101.

WÓJT GMINY

Tadeusz Zakrzewski